زمین سه بر باجواز تجاری

۳ ماه پیش
ویژه صفحه اول


1413متر مساحت کل برزمین به صورت سه نبش 14متر10متر و 61 مترسمت کوچه سه طبقه جواز تجاری با بالکن تجاری داده میشود حدودا 10طبقه اداری زیر زمین هم بابت پارکینگ عقب نشینی از میدان 130متر 50% تقد 50% تهاتر قیمت کارشناسی منطقه 46میلیارد تخفیف عالی به خریدار واقعی آدرس :کرج. چهار راه هفت تیر

قیمت: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰