30000 متر مجتمع خدماتی رفاهی دارای پمپ بنزین استان کرمان