زمین با مجوز گاوداری

۱۰ ماه پیش

زمین شهریار ۳۰۰۰۰متر چاردیوار۳بر با مجوز گاوداری صنعتی ۲۰۰۰۰متر سند تکبرگ ۱۰۰۰۰متر قولنامه شهریار روستای حصارساتی