زمین با مجوز گاوداری

شنبه 17 فروردين 1398

زمین شهریار ۳۰۰۰۰متر چاردیوار۳بر با مجوز گاوداری صنعتی ۲۰۰۰۰متر سند تکبرگ ۱۰۰۰۰متر قولنامه شهریار روستای حصارساتی