زمین کشاورزی سند دار صنعتی و چاه

سه شنبه 15 آبان 1397

زمین واقع در منطقه بیابانک . چاه کوثر می باشد. هفت هکتار و نیم . سند دار صنعتی. چاه اب.لوله های 6 اینچی. استخردار . اماده هر گونه کشت و دامداری. دارای وام در صورت درخواست.