200 هکتار زمین کشارزی دیم مسطح با موقعیت عالیی درهمدان