فروش زمین بر جاده اصلی با کاربری احداث مجتمع خدمات رفاهی