زمین 5 هکتاری با مجوز خدمات رفاهی و پمپ بنزین در اصفهان