فروش کارگاه 870 متری در منطقه صنعتی کرسگان | اصفهان