اجرای کورین در شمال، اجرای کورین در نمک اجرای کوارتز در