فروش گاراژ با موقعیت تجاری صنعتی در خیابان صنعت همدان