فروش جایگاه خدمات رفاهی و سوخت در همدان با موقعیت عالی