اجاره سوله بزرگ در بهترین موقعیت جاده مخصوص کد1153