آپارتمانهای کلید تحویل در متراژهای 86متر در طبقات مختلف