فروش 27 و 67 هکتار زمین کشاورزی  و مجتمع کشت و صنعت | مرکزی