فروش زمین تالش بر اتوبان دارای مرغداری با تمام تجهیزات