فروش 333 متر تجاری در فاز یک  فاز 1 اندیشه  کد 880