کارخانه 5500 متر در پرند کارخانه ای در شهرک صنعتی پرند