زمین مازندران با کاربری کشاورزی-تولیدی-صنعتی منظقه نشتارود