فروش سوله بهداشتی با سردخانه و واحد اداری لوکس ١٠٠٠ متر