خرید وفروش زمین صنعتی با شرایط در شهرک صنعتی سپهر-نظرآباد