فروش قطعه زمین تبریز متراز 12000متر پشت کارخانه پپسی