فروش زمین در زرندیه با موقعیت صنعتی در منطقه صنعتی شهرستان زرندیه 10000متر