اجاره کارگاه با سوله و دفتر اداری جاده اصفهان- نجف آباد