اجاره و خرید کارخانه  و کارگاه در کلیه شهرکهای صنعتی