♦ عایقهای رنگی و شفاف نانو ( استخر - بام - نما -سازه-شیشه )