گاوداری صنعتی با سند و دارای دو پروانه چاه آب فروشی