انجام بازسازی تعمیرات داخلی با مصالح مرغوب متری145.000ت