طراحی و نظارت پروژه های دکوراتیو متر مربع زیربنا از 50.000