♦ نانو عایقهای شفاف و رنگی ( استخر - بام - نما -سازه-شیشه )