7هکتار زمین کشاورزی روستای فروان در شهر آرادان در سمنان