فروش زمین با سند ششدانگ تک برگی کشاورزی در تربت جام