کفپوش بتنی سکه ای و شیاردار ، کفپوش بتنی نابینایان