فروش فوری کارخانه لبنیاتی واقع در شمال زیر قیمت بازار