فروش کارخانه تولید و تصفیه هیدروکربن از مواد بازیافتی