فروش یک قطعه زمین صنعتی تهران 130000متری در شهرک صنعتی شمس آباد