180 مغازه بر خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد | تهران، ونک