فروش زمین کشاورزی در جیرفت کرمان

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

دو زمین کشاورزی یکی 80هکتار یکی 40 هکتار با کاربری کشاورزی و دامداری واقع در جیرفت قریه هوارد بخش 45 کرمان یکی 40سهم از 96 سهم ششدانگ یکی 20سهم از 96 سهم ششدانگ دارای باغات و اشجار یک باب مدرسه درمانگاه با حق استفاده از مقررات قانون آب