زمین برای ساخت پمپ بنزین بر اتوبان همت جهت ساخت پمپ بنزین