فروش یا معاوضه زمین و انبار صنف آهن فروشان واقع در شهرک