274 متر زمین کوچه فجر قائمشهر | قائم شهر، میدان جانبازان کوچه فجر