فروش مجتمع کشت وصنعت :درحومه اشتهاردمنطقه کوهستانی