فروش مجموعه خدماتی رفاهی به همراه پمپ بنزین مدرن درجزیره کیش