زمین تجاری دو بر بلوار معلم 300 متر | رشت، فاز 2 معلم