زمین با موقعیت عالی  (بابلسر) | بابلسر، هادی شهر -کیخامحله