زمین 332متر سند ششدانگ .کاربری مسکونی | مازندران، رامسر