زمین مسکونی144 متریدارای بر8 متر | رباط کریم، بلوار امام