زمینی ساحلی در محیطی آرام زیر قیمت | محمودآباد، سیاهرودسر