زمین به دلیل نیاز فوری فروشند، قیمت شکسته شده | رشت، حافظ آباد