زمین نزدیک به ساحل 250 متر فوری | محمودآباد، سیاهرودسر