باغ بر اصلی اتوبان با 132 متر بر اصلی | گیلان، کوچصفهان